Blog

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Проект и главна цел:

Стабилинженеринг-АЛФА ООД беше одобрен за бенефициент по проект № BG-RRP-3.005, с наименование „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” и договор: № BG-RRP-3.005-6974 беше подписан на  18.07.2022г. 

Главната цел на проекта е: Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация в Стабилинженеринг-Алфа ООД, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на централизирано NAS устройство.
 

Проект включва закупуване на едно централизирано NAS устройство, със следните технически характеристики:

1. Централизирано управление на достъпа на служителите до информация и споделянето ѝ.

Всички бизнес документи ще бъдат организирани в папки и подпапки по категории, и качени в NAS с необходимите права за достъп по потребители.

Ще се използва Drive Server, който е цялостно решение за съхранение, управление, споделяне и синхронизиране на файлове.

За отдалечен достъп на служителите в home office и от физически отдалечените Цех-1 и Цех-2 ще се изгради VPN (Virtual Private Network) на база рутери.

2. Централизирано управление на достъпа до информация, интегрирано с останалите системи в структурата на организацията.

Управлението на достъпа ще е базирано на потребителски акаунти и групи използвани, и за останалите системи в структурата на организацията. В разрешенията за достъп до споделените папки са базирани на Windows Access Control List (ACL).

3. Наличие на журнален запис на действията на потребителите (audit log).

В NAS е наличен дневник (log), който позволява да се следят действията, извършени от потребителите, в рамките на определен период.

4. Физически сървър за съхранение и управление на информация и данни.

Ще се закупи специализирано мрежово устройство за съхранение на файлове (Network-attached storage, съкратено NAS).

В него ще се разположат 5 броя SSD дискове с размер до 3840 GB, организирани в логически Hybrid RAID (SHR). По този начин ще има общо използваемо дисково пространство 15360 GB и 1 брой резервен SSD диск 3840 GB, който ще се използва за защита.

 

След прилагане на дейностите по проекта очакваме да се постигнат следните цели:

1. Да се съкрати срокът за офериране на клиенти с 20%

2. Да се оптимизира комуникацията между различните отдели на компанията до 20%

3. Да се подсигури проследяемост на данни, корекции, история на документите 50%

4. Да се подсигури достъпност до информация на всички служители според създадени акаунти и нива на достъп.

5. Да се защити информацията и движението и чрез централизирано управление 100%

6. Да се интегрират всички софтуери и да се уеднакви и синхронизира информацията в тях.

 

Обща стойност: 20 000.00лв., от които 20 000.00лв. Европейско съфинансиране.

 

Back