Blog

Промените в наредба №26 от 2010 г. за млекопроизводителите

Промените в наредба №26 от 2010 г. за млекопроизводителите

След дългогодишно чакане, българските фермери, най–накрая имат промените в наредба №26 от 2010 г. за директните доставки. С новите въведения се облекчава пътят към фермерските пазари и към потребителя, който търси качествена храна. Официалната публикация е обнародвана в Държавен вестник с бр. 46 от 3 юни 2014 г.

Промените са в няколко направления.
Увеличава количеството продукция, което може да се предлага на фермерските пазари. Но това облекчението не се отнася за всички сектори. Най-големи са преференции за животновъдите от млечния сектор. Според новите правила стопаните, които отглеждат до 50 кози и овце, ще могат да предлагат на потребителите 60% от продукцията си, а не 35%, както беше до сега. Тези земеделци, които полагат грижи от 50 и 100 животни, ще могат да предлагат 50%, вместо досегашните 30% от млякото в периода на лактация. За фермите с над 100 животни, процентите са завишени от 20 на 40%. Втората промяна е свързана с териториалното разширение на продажбите. Досега фермерите можеха да продават продукцията си само в административната област, в която е стопанството им, но вече могат да извършват тази дейност и в една съседна област, по избор. С измененията в наредбата за директни продажби, животновъдите ще получат право да изграждат малки цехове във фермите си. Те ще функционират на същия принцип, както големите предприятия от хранително–вкусовата промишленост. Разликата е единствено в това, че стопаните сами ще си бъдат доставчици и ще си произвеждат суровината.

По-строги и затегнати са изискванията към суровото (непастьоризирано) мляко, който е рисков и бързо развалящ се продукт. Ограничения в количествата: За краве мляко – до размера на разпределената индивидуална млечна квота за директни продажби, но не повече от 73 000 кг годишно. За овче, козе и биволско мляко максимално разрешените количества варират от 40% до 60% от месечния млеконадой в зависимост от броя на животните в стадото. (Увеличени спрямо стария вариант на Наредба 26 от 2012 г.). Тези ограничения са валидни само за продажба на сурово (не пастьоризирано) мляко до краен клиент. Тези ограничения не се прилагат в случаите, когато фермера преработва млякото – например в сирене, кисело мляко, кашкавал, извара и т.н. В този случай той може да преработи и продаде цялото количество издоено мляко.

Следващата промяна касае място на директна продажба: от обособено място на входа на фермата, или от технологична инсталация в т.ч. от млекомат. Технологичната инсталация трябва да бъде регистрирана като временен обект за търговия на дребно по чл. 12 от Закона за храните и може да бъде разположена в същата и/или една съседна административна област. С изменението се дава възможност продажбата да бъде и от друга технологична инсталация, (не само млекомат) която поддържа температурата на млякото в границите 4-6 С, лесно се измива и дезинфекцира; Остава ограничението за времето на транспорт на суровото мляко от фермата до технологичната инсталация да бъде 2 часа.

Фирма Стабилинженеринг-Алфа ООД предлага оборудване за малка мандра, разработено на база Наредба №26/14.10.2010г. на Министерството на земеделието за изискванията за доставка на малки количества суровини и храни от животински продукти. Предлагаме също допълнително оборудване, което разширява технологичните възможности на предприятието и може да се доставя поетапно. Разработеното оборудване позволява при подходяща комбинация между отделните елементи да се произвеждат сирене, кисело мляко, прясно мляко, кашкавал и др. Конструкцията и материалите отговарят на хигиенните норми за производство на хранителни продукти. Оборудването напълно отговаря на поставените в наредбата изисквания и посочените: Регламент (ЕО) № 852/2004 на европейския парламент и съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните. Регламент (ЕО) № 853/2004 на европейския парламент и съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

Back