Новини

Видове обработка на прясното мляко и изработка на млечни продукти

Видове обработка на прясното мляко и изработка на млечни продукти

Ако и Вие, като повечето хора, гледате недоверчиво при вида на прясно мляко в картонена кутия, складира­но извън хладилните витрини в ма­газина, със срок на годност поло­вин година, ще Ви успокоим, че няма от какво да се притеснявате. Това далеч не означава, че млякото е пълно с консерванти. Просто на­гласите Ви са от времената пре­ди асептичните технологии. 

Асептичните опаковки и нови­те технологии за обработка на мля­кото при много високи температу­ри UHT (Ultra High Temperature) направиха революция в тази сфера.

Неслучайно през 1989 година американският институт по хранител­но-вкусови технологии обяви асеп­тичната опаковка за най-важното нововъведение в хранителната ин­дустрия през последния половин век.

Така, благодарение на асептичната технология, стана възможно малот­райните продукти да имат удълже­ни срокове на годност и да се съх­раняват при стайна температура в продължение на месеци. Всичко това означава и по-ниски разходи за дистрибуция. Първо, защото дос­тавките могат да са по-големи и по-рядко. Второ, защото хладилната техника за транспорта и съхранението става ненужна.

Доказано е, че млякото и течни­те млечни продукти се влияят пове­че от времето, през което са били изложени на определена темпера­тура, отколкото от самата тем­пература. При продължително заг­ряване, например, освен че се уни­щожават микроорганизмите, се понижава и хранителната стойност на продукта. Ако обаче, суровото мляко рязко се нагрее до 135-150°C, остави се при тази температура за 2-4 секунди и след това се охлади, вку­сът, консистенцията и хранителните му качества се запазват.

Разбира се, задължително условие е, целият процес да протича в сте­рилна среда, за да се предотврати повторното проник­ване на микроорганизми. Така протича обработката на прясното мляко чрез UHT технологията, която се смята за най-ефективна за съхраняване на хранителната стой­ност на продукта.

За да се запази микробиологичния профил на млякото, друго задължително условие е то, както и останалите млечни продукти, да се опаковат в асептична сре­да. При най-ефективните системи млякото се налива в предварително стерилизирани картонени опаковки, изра­ботени в изолирано пространство. Кутиите се запечат­ват, когато са оптимално напълнени, което не позволява съдържанието да се окисли. По този начин опаковката се използва максимално ефективно.

Асептичните опаковки за млечни продукти са многослойни. Те са изградени от : полиетилен, картон, полиетилен, алуминиево фолио, полиетилен, като външният слой полиетилен предо­твратява проникването на влага, картонът осигурява твърдостта и формата на опаковката, алуминиевото фолио предпазва млякото от слънчева светлина и кисло­рода, които биха го развалили.

В пряк контакт с млякото е слой от полиетилен, който се използва в хранителната индустрия. Така, благодарение на технологията на преработка и асептичните опаковки, млякото и млечните продукти, обработени по UHT технология са с по-дълъг срок на год­ност, без към тях да се добавят консерванти.

Назад